Corona

From Pixelbar Wiki
Revision as of 00:29, 28 November 2021 by Tucje (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Corona regels vanaf 28-11-2021:

Nederlandse versie

Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid aangaande Corona hanteren wij vanaf heden bij Pixelbar de volgende regels.

Basisregels:

 • Was je handen regelmatig
 • 1,5m afstand bewaren van elkaar is vanaf nu verplicht
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Zorg waar mogelijk voor frisse lucht.
 • Space state moet altijd aangezet worden als je in de space bent en uitgezet als de laatste weg gaat.


Daarnaast een uitbreiding met het volgende:

Van 05:00u tot 17:00u:

Hoewel je naar de space mag komen tussen deze tijden, adviseren we je om toch zoveel mogelijk thuis te blijven om zo de besmettingen tot een minimum te beperken. Als je toch in de space bent, gelden de volgende regels:

 • Mondkapjes zijn altijd verplicht
 • 1,5m afstand houden is verplicht.
 • Niet meer dan 4 members tegelijk in de space. 
 • Meer dan altijd is het belangrijk en verplicht om je werkplek / de ruimtes schoon te houden. Gebruik hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gemaakt en retourneer deze ook weer, zodat iedereen weet waar ze zijn.
 • Als de schoonmaakmiddelen (bijna) op zijn, licht dan iemand van het bestuur in.
 • Gebruik je gezonde verstand!
 • Bezoek van een niet member/friend is helaas niet mogelijk.
 • Zorg dat je stipt 17:00u vertrokken bent


Van 17:00u tot 05:00u

De space is dicht voor iedereen. Er zijn wat uitzonderingen en opmerkingen:

 • Spullen / projecten ophalen of brengen mag, in overleg met iemand van het bestuur. Gebruik hier niet meer tijd voor dan nodig en 1 persoon per keer.
 • Uiteraard blijven de basisregels, schoonmaken en mondkapjesplicht gelden.


We begrijpen dat dit voor sommige mensen ingrijpender is dan anderen.Gebruik bijvoorbeeld de voice kanalen in Discord om toch in contact te blijven. In het geval van een noodgeval, voel je je onveilig en kun je bijvoorbeeld nergens anders heen, zijn er uiteraard altijd uitzonderingen mogelijk en kun je gewoon naar Pixelbar gaan. Breng altijd even iemand op de hoogte van het bestuur (https://pixelbar.nl/contact/).

Wij zijn helaas door de overheid verplicht deze maatregelen te nemen. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.English version


Corona rules from 28-11-2021

Due to the new Corona rules from the government, we will issue the following rules at Pixelbar:

Basic rules:

 • Wash your hands regularly
 • Keeping 1.5m distance is from now on mandatory
 • Stay at home if you have symptoms and visit a testfacility to have you tested
 • Provide fresh air where possible
 • Space state needs to be switched on at all times when someone is in the space and turned of when the last one leaves


Apart from that we have some additions to the basic rules :

From 05:00u till 17:00u

Although we are open between these hours, we strongly advise all members to stay at home as much as possible to minimize the spreading of the Coronavirus. If you do decide to visit the space, the following rules apply:

 • Facemasks are mandatory at all times
 • Keeping 1,5m distance is mandatory
 • No more than 4 people in the space at the same time. 
 • Keeping your workspace and other surfaces clean is more important than ever.  Use the cleaning products available in the space and return them so everyone knows where to find them.
 • If the cleaning products are (near) empty, contact someone from the board.
 • Use your common sense!
 • Visits from a non-member / friend is not possible unfortunately.
 • Leave the space no later than 17:00u.


From 17:00u till 05:00u
The space is closed for everyone. There are some exceptions and remarks:

 • Picking up Stuff/ projects is stll possible, but always in accordance with someone from the board. Use no more time than necessary and 1 person at a time.
 • The basic rules, face mask, cleaning rules etc stay in place.


We understand that this has more impact for some than others. Use the voice channels of Discord for example to stay in touch. In case of an emergency or if you feel unsafe and you have nowhere to go, there are always exceptions possible and you can just go to Pixelbar, but please always contact someone from the board you are there.: (https://pixelbar.nl/contact/).

We are unfortunately obligated to follow the rules of the government. We count on your cooperation and understanding